Privacy- en cookieverklaring

Bij Tandartsenpraktijk Arnout & Hobbelink hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren:

  Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

 • Verzameling beperken:

  Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens:

  Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

 • Uw gegevens blijven bij ons:

  Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • Beveiligen:

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

 • Wij respecteren uw wettelijke rechten:

  Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Inschrijven en afspraak maken:

  Indien u zich via onze website, per e-mail of in onze tandartsenpraktijk bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het inplannen van een afspraak.

 • Het uitvoeren van een behandeling en het bijhouden van uw medisch dossier:

  In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

 • Verbeteren van onze dienstverlening:

  Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst:

  voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

 • (Uitdrukkelijke) toestemming:

  voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;

 • Gerechtvaardigd belang:

  in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;

 • Wettelijke verplichting:

  voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

– Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
– Uw naam, adres een woonplaats;
– Accountgegevens;
– Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
– De naam van uw zorgverleners of apotheek;
– Tijdstip van uw afspraak;
– Betalingsgegevens en factuuradres;
– Gegevens betreffende uw gezondheid;
– Burgerservicenummer (BSN);

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

– Hostingpartijen en onze softwareleveranciers (voor het versturen van e-mails, het maken van een afspraak per e-mail, en om uw gegevens/medisch dossier veilig op te slaan en te bewaren);

– Betaaldienstverleners (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betaling);

– Uw zorgverzekeraar (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de vergoeding van declaraties die u indient);

– Tandtechnicus, parodontoloog en andere collega’s of specialisten waar wij mee samenwerken voor sommige behandelingen (uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de behandeling, en alleen na uw uitdrukkelijke toestemming)

Bij Tandartsenpraktijk Arnout & Hobbelink doen we er alles aan om uw privacy te garanderen. Uw dossier wordt bewaakt en de gegevens zullen nooit zonder uw toestemming met derden worden gedeeld. Indien overleg met andere collega’s of specialisten noodzakelijk is, zullen we dit alleen met uw goedkeuring doen.

Voor een correcte afhandeling van de administratie en facturatie delen wij uw persoonsgegevens en wat gedeclareerd is met Infomedics. Infomedics gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Infomedics is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacybeleid van Infomedics kunt u hier vinden.
NB. Ook hier geldt: uw dossier met vakinhoudelijke informatie is vertrouwelijk, deze informatie delen wij nooit met derden zonder uw toestemming, dus ook niet met Infomedics.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.